ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ČECH, MORAVY, SLEZSKA PŘI DP PRAHA
   
   
 
 

Budeme-li se bát každý sám, budeme se bát všichni! (Karel Heneš)

 
 

 

10

III

Vystoupení na veřejném slyšení ohledně problematiky revize Směrnice Evropské komise a Rady Evropy
O pracovní době

Autor: Marek Tošil
 

Když jsem si pročítal a sumarizoval historii konzultací a rozhovorů Evropské komise se sociálními partnery, velmi nemile mě překvapila jedna zásadní skutečnost. Evropská komise se tváří – ale pouze tváří – že se snaží zajistit práva zaměstnanců na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, práva zaměstnanců na řádný a odpovídající odpočinek atd. Snaží – ale pouze tak, aby to vyhovovalo především zaměstnavatelům – a zaměstnanci aby se příliš nebouřili! Protože kdyby Evropská komise chtěla vytvořit opravdu odpovídající a smysluplná pravidla odrážející zájmy těch, kteří především tvoří hodnoty pro společnost, pro zaměstnavatele – tedy zaměstnanců – neodmítala by skutečný sociální dialog – tedy dialog především s celosvětově největším reprezentantem zaměstnanců – tj. Světovou Odborovou Federací (WFTU)!!! Evropská komise se totiž baví jen s těmi sociálními partnery, kteří se jí zrovna hodí – např. ETUC (Evropská Odborová Konfederace)! A dokonce i tady jednání ztroskotávají!! To o něčem svědčí… Pokud v následujícím období nebude Evropská komise brát v potaz názory odborníků z řad právě Světové Odborové Federace a Světové Odborové Federace jakožto ve světě největšího reprezentanta zaměstnanců, nikdy nebudou vytvořena opravdu smysluplná pravidla odrážející zájmy tvůrců hodnot – tedy zaměstnanců! Takže vyslovuji tímto zásadní požadavek, aby se při revizi této směrnice Evropská komise začala konečně bavit se Světovou odborovou Federací, a Vás paní Zimmerová jakožto šéfku GUE/NGL a Vás paní Zuberová a Vaším prostřednictvím celou frakci GUE/NGL, abyste se zasadily o prosazení tohoto požadavku vůči Evropské komisi! Děkuji. Vzhledem k tomu, co jsem uvedl a co jsem zde vyslechl od předřečníků (např. kolega z Itálie) se rovněž přimlouvám za zachování status quo!!

 

Marek Tošil
předseda ZO OSČMS
člen zahraniční komise OSČMS

 

 

 

7

IV

Poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček se obrátil na ministryni PSV s žádostí o prověření situace ve společnosti CSA ve Žďáru nad Sázavou

Autor: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
 

 

Vážená paní ministryně,

     obracím se na Vás se žádostí o prověření stížností, které jsou obsahem dopisu, kterým se odboráři obracejí na kandidáty pro volby do Evropského parlamentu. Tento dopis naleznete v příloze.

    Vzhledem k tomu, že to není první podnět k situaci v daném podniku, který jsem dostal, žádám, aby prověření bylo provedeno co nejdříve. Uváděná fakta jsou natolik zarážející, že je nezbytné je urychleně ověřit a přijmout odpovídající opatření. V případě nečinnosti českých kontrolních orgánů Vás žádám o zdůvodnění Vašeho postoje. Pochopitelně budu tyto otázky rovněž ventilovat při nejbližší možné příležitosti s příslušným komisařem.

    Vážená paní ministryně, žádám Vás o urychlenou odpověď. Zdá se mi málo pravděpodobné, že o dané situaci dosud nevíte.

    S pozdravem

                                                                                         Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., v.r.
poslanec Evropského parlamentu

 

 

1

IV

Solidarita ČR

Autor: ZOOSČMS
 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - Vážení kolegové a kolegyně,
obracíme se na vás s naléhavou žádostí o projev podpory a solidarity s naší odborovou organizací. Jsme malá organizační jednotka odborového svazu působící v české dceřiné společnosti německé matky. České vedení zde diskriminuje odboráře za jejich činnost, brání odborářům v přístupu k zaměstnancům a zaměstnancům v přístupu k odborům. Zprávy z odborů podrobuje cenzuře a brání svobodnému projevu v podávání plných a pravdivých informací o činnosti odborů.

▼ Zobrazit celý text ▼

Fungujeme bez zázemí, v ilegalitě s utajenou členskou základnou, s omezenými prostředky. České vedení nám neposkytuje součinnost. Dosud se nám nepodařilo uzavřít ani kolektivní smlouvu od podání jejího návrhu 18. 7. 2013, přestože máme od října 2013 určeného prostředníka!!! Německý zaměstnavatel s námi nejedná a našimi podněty se nezabývá, k jejich vysvětlení mu stačí zkreslené informace českého vedení. Naši zaměstnanci pracují v atmosféře strachu a beznaděje. Zaměstnavatel s nimi nekomunikuje úředním jazykem naší země a oni se nemají kde dovolat svých práv. Když se jim podaří kontaktovat nás, už je většinou pozdě a mají podepsané pro ně nevýhodné podmínky. V otrockém režimu doplácí vlastním zdravím na nesmyslné pracovní tempo (např. diabetik s injekční aplikací inzulínu zkolaboval po 60-ti hodinách přesčasů během 1,5 měsíce!, po roce nemoci byl propuštěn bez veškerých nároků na odstupné nebo odškodné), těhotné ženy pracují v nočních směnách atp. Českými manažery jsou šikanováni a ponižováni pro svůj věk a zdravotní stav. Není jim vyplácena spravedlivá odměna za jejich práci, došlo k poklesu průměrné mzdy při nekontrolovaném nárůstu přesčasových hodin.

Otrocká práce a porušování lidských práv jsou vážné problémy a my apelujeme na vaše projevy podpory a solidarity s naší věcí. Pokud nic neuděláme, pak můžeme do budoucna očekávat masové rozšíření pracovního modelu, který praktikuje zahraniční zaměstnavatel na našich dělnících. Abychom si totiž rozuměli – popsaná situace se netýká nějakého asijského zaměstnavatele se svérázným přístupem k lidským právům a ceně práce ve ztrátové výrobě, ale nadnárodního holdingu v automobilovém průmyslu s funkční radou zaměstnanců v evropské části, vykazujícím zisky, v ČR dokonce vyšší, než plánoval!

Vážení kolegové, jsme před volbami zástupců do Europarlamentu. Většina kandidátů skloňuje lidská práva a sociální jistoty ve všech pádech. A my se jich chceme ptát, zda i zaměstnanci jsou lidé a mají svoje práva. Chceme, aby čeští zástupci v Europarlamentu otevřeli otázku nerovného zacházení se zaměstnanci v rámci EU. Chceme, aby prosadili lepší opatření k ochraně českého pracovního trhu a ceny práce. Chceme, aby prosadili řešení v komunikaci a přístupu zahraničních zaměstnanců k zaměstnavateli. Není možné, aby u nás zůstal vyčerpaný zaměstnanec se zdravotními problémy, zcela závislý na sociálním systému a zisky zaměstnavatele na úkor devalvace ceny lidské práce zůstaly v zahraničí. Není možné, aby porušování zákonů české země zástupci zahraničního zaměstnavatele řešili jenom české soudy a české kontrolní orgány.

Děkujeme za pochopení a projevenou podporu.
 

jménem ZO OS DPP ČMS při CSA ve Žďáře nad Sázavou Bc. Drahomíra Havlíková, jednatelka

Kontaktovat nás můžete na adrese: havlik.zooscms@centrum.cz nebo predseda@zooscms.cz
V Novém Městě na Moravě dne 6. 3. 2014

 

Zde naleznete poselství Drahomíry Havlíkové

Vážení kolegové a kolegyně,

                již několikrát jsem se na vás obracela s žádostí o projev podpory a solidarity s odboráři a zaměstnanci v dceřiné společnosti CSA v České republice ve Žďáře nad Sázavou. Jmenuji se Drahomíra Havlíková a moje e-mailová adresa je: havlik.zooscms@centrum.cz  nebo havlikova@zooscms.cz . Od zástupců CSA jsem od 19. 10. 2012 dostala jedinou písemnou zprávu na naše podněty (listopad 2012, duben, květen, říjen a listopad 2013) o diskriminaci odborářů, porušovaní lidských práv a české legislativy, a to od pana F. Pamina. Zprávu mi doručila Alice Marková po jednání CEEF v listopadu 2013. Ve zprávě jsou nepravdivé informace českého vedení, na základě kterých bylo zřejmě šetření diskriminace odborářů v ČR ukončeno. Já a moji propuštění kolegové s postupem CSA nesouhlasíme. Nikdy s námi nikdo z CSA nejednal.  Budeme se proto domáhat svých práv u českého soudu, protože jsme byli obětí diskriminace a byli jsme propuštěni pro svoji odborářskou činnost.

Čeští manažeři pokračují v diskriminaci odborářů dál. Našim odborům brání v přístupu k zaměstnancům a zaměstnancům brání v přístupu k nám. Ve společnosti uplatňují prvky moderního otroctví, cenzuru, porušují české zákony a Evropskou sociální chartu při práci žen a ochraně rizikových skupin zaměstnanců. Zaměstnanci jsou šikanováni, ponižováni, zastrašováni. Není jim vyplácena mzda v plné výši. Došlo k poklesu průměrné mzdy a nárůstu přesčasových hodin. 

                Vytvořením jazykové a administrativní bariéry se čeští dělníci nedostanou k německému zaměstnavateli, jsou přetěžováni a je hanobeno jejich dobré jméno v pracovní morálce a kvalitě výkonu.  České kontrolní orgány mají šetření ztížené podáním v anonymitě. Odbory fungují v ilegalitě s utajenou členskou základnou, české a zahraniční vedení s nimi nejedná.  Nám se dosud nepodařilo ani uzavřít kolektivní smlouvu!

Vážení kolegové, považujeme situaci v českém závodě za vážnou a vyzýváme vás k projevu solidarity a podpory pro naši snahu o prosazení:

-           jednotného postupu zaměstnavatele vůči zaměstnancům CSA, a to zejména ve vytváření pracovních podmínek v souladu s vnitřními normami společnosti, legislativou EU a jednotlivých států;

-          a dále v umožnění komunikace se zahraničním zaměstnavatelem pro zaměstnance a zástupce zaměstnanců na nižších pracovních pozicích, kteří nejsou vybaveni patřičnou jazykovou gramotností.

 Apelujeme na vás a upozorňujeme, že pokud se nedokážeme sjednotit, vyjádřit si podporu a vzájemně se včas pravdivě informovat o dění v jednotlivých závodech, pak bude docházet k porušování lidských a zaměstnaneckých práv. Nyní máte silnou odborovou pozici v rámci holdingu, ale může se vám brzy stát, že budete svým členům vysvětlovat propuštění, protože se bude výroba přesouvat do České republiky a ostatních států se sníženou vymahatelností práva a nízkou cenou práce. U nás dělnice pracují v třísměnném provozu a nekontrolovaných přesčasech za méně než 3,7 Euro za hodinu práce.

 S pozdravem

jménem  ZO OS DPP ČMS při CSA ve Žďáře nad Sázavou, ČR Bc. Drahomíra Havlíková, jednatelka

V Novém Městě na Moravě dne 6. 3. 2014

 

VÝZVA PRO EUROPOSLANCE

Ke složité situaci naší organizační jednotky ve firmě Cooper Standard Automotive Česká republika s.r.o. přispívá zejména jazyková bariéra, která nám brání účinně se domáhat svých práv a projednávat podněty odborářů se zaměstnavatelem. Mateřská společnost je v Německu a její zástupci komunikují pouze anglicky nebo německy. Neznalost jazyka prohlubuje nerovnost postavení českého zaměstnace vůči zaměstnavateli. Na problém jsme upozornili zástupce parlamentu napříč politickým spektrem. Zaměřili jsme se především na regionální politiky. Požádali jsme je o předání výzvy svým kandidátům do Europarlamentu. Předání nám již potvrdil pan předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který ji předal lídru kandidátky jejich strany Doc.JUDr. Pavlu Svobodovi.

Text výzvy si můžete přečíst zde

Vážení kolegové a kolegyně,

                již několikrát jsem se na vás obracela s žádostí o projev podpory a solidarity s odboráři a zaměstnanci v dceřiné společnosti CSA v České republice ve Žďáře nad Sázavou. Jmenuji se Drahomíra Havlíková a moje e-mailová adresa je: havlik.zooscms@centrum.cz  nebo havlikova@zooscms.cz . Od zástupců CSA jsem od 19. 10. 2012 dostala jedinou písemnou zprávu na naše podněty (listopad 2012, duben, květen, říjen a listopad 2013) o diskriminaci odborářů, porušovaní lidských práv a české legislativy, a to od pana F. Pamina. Zprávu mi doručila Alice Marková po jednání CEEF v listopadu 2013. Ve zprávě jsou nepravdivé informace českého vedení, na základě kterých bylo zřejmě šetření diskriminace odborářů v ČR ukončeno. Já a moji propuštění kolegové s postupem CSA nesouhlasíme. Nikdy s námi nikdo z CSA nejednal.  Budeme se proto domáhat svých práv u českého soudu, protože jsme byli obětí diskriminace a byli jsme propuštěni pro svoji odborářskou činnost.

Čeští manažeři pokračují v diskriminaci odborářů dál. Našim odborům brání v přístupu k zaměstnancům a zaměstnancům brání v přístupu k nám. Ve společnosti uplatňují prvky moderního otroctví, cenzuru, porušují české zákony a Evropskou sociální chartu při práci žen a ochraně rizikových skupin zaměstnanců. Zaměstnanci jsou šikanováni, ponižováni, zastrašováni. Není jim vyplácena mzda v plné výši. Došlo k poklesu průměrné mzdy a nárůstu přesčasových hodin. 

                Vytvořením jazykové a administrativní bariéry se čeští dělníci nedostanou k německému zaměstnavateli, jsou přetěžováni a je hanobeno jejich dobré jméno v pracovní morálce a kvalitě výkonu.  České kontrolní orgány mají šetření ztížené podáním v anonymitě. Odbory fungují v ilegalitě s utajenou členskou základnou, české a zahraniční vedení s nimi nejedná.  Nám se dosud nepodařilo ani uzavřít kolektivní smlouvu!

Vážení kolegové, považujeme situaci v českém závodě za vážnou a vyzýváme vás k projevu solidarity a podpory pro naši snahu o prosazení:

-           jednotného postupu zaměstnavatele vůči zaměstnancům CSA, a to zejména ve vytváření pracovních podmínek v souladu s vnitřními normami společnosti, legislativou EU a jednotlivých států;

-          a dále v umožnění komunikace se zahraničním zaměstnavatelem pro zaměstnance a zástupce zaměstnanců na nižších pracovních pozicích, kteří nejsou vybaveni patřičnou jazykovou gramotností.

 Apelujeme na vás a upozorňujeme, že pokud se nedokážeme sjednotit, vyjádřit si podporu a vzájemně se včas pravdivě informovat o dění v jednotlivých závodech, pak bude docházet k porušování lidských a zaměstnaneckých práv. Nyní máte silnou odborovou pozici v rámci holdingu, ale může se vám brzy stát, že budete svým členům vysvětlovat propuštění, protože se bude výroba přesouvat do České republiky a ostatních států se sníženou vymahatelností práva a nízkou cenou práce. U nás dělnice pracují v třísměnném provozu a nekontrolovaných přesčasech za méně než 3,7 Euro za hodinu práce.

 S pozdravem

jménem  ZO OS DPP ČMS při CSA ve Žďáře nad Sázavou, ČR Bc. Drahomíra Havlíková, jednatelka

 V Novém Městě na Moravě dne 6. 3. 2014

 

 

27

III

Otevřený dopis primátorovi Hl. m. Prahy

Autor: OO působící v DPP
 

 

Kopii otevřeného dopisu primátorovi si můžete přečíst zde
 

 

 

12

III

Obracíme se na DP se stížností na porušování Kolektivní smlouvy 2012-2015

Autor: ZOOSČMS
 

PRAHA - Dnes, 12. března 2014, podala naše OO za podpory dalších OO stížnost adresovanou generálnímu řediteli DP Praha ve věci porušování Kolektivní smlouvy 2012-15, bod 3.3.1 přílohy KS. Plný text stížnosti naleznete zde.

Vyjádření k bodu 3.3.1 přílohy KS str. 1 (zpracoval Oldřich Schneider, předseda NOSDDPP)
Vyjádření k bodu 3.3.1 přílohy KS str. 2 (zpracoval Oldřich Schneider, předseda NOSDDPP)
 

 

 

25

XI

Proč Dopravní podnik posílá sparťanské tramvaje do Vršovic v době konání zápasů Slávie?

Autor: ZOOSČMS
 

PRAHA - Jistě jste v médiích postřehli informaci, že DPP vyslal do provozu tramvaj s celovozovou reklamou AC Sparta Praha, která projížděla "shodou okolností" okolo vršovického stadionu Eden pražské Slávie přibližně hodinu po skončení zápasu. Již 11.11., kdy byly tyto tramvaje uvedeny do provozu, uváděl časopis Týden, že slávisté chystají jejich demolici, přesto to DP nereflektoval. Jak jste se asi dočetli, v pátek to tak jedna z tramvají odnesla. Partička slávistů tramvaj zdemolovala a Dopravní podnik vyčíslil škodu na 12000 Kč. Pozoruhodné je, že tramvaj byla velice rychle opravena, a to hned v sobotu, my ale nedopustíme, aby se věc ututlala. Předseda naší ZO Marek Tošil proto bezprostředně po události požadoval stanovisko vedoucích jednotlivých útvarů, jak k takové shodě okolností mohlo dojít, a kdo je za to zodpovědný. Budeme se touto věcí zabývat a rozhodně ji nenecháme vyšumět. O průběhu všech jednání vás budeme informovat zde, na našich stránkách.

Odkazy na články v médiích: iDnes, Nova, Týden

kolektiv ZOOSČMS

 
 
 

12

XI

Dělená směna - vyjednávání

Autor: Marek Tošil
 

PRAHA - Vážení kolegové – „stálí šejdristé“ na základě toho, že si někteří z Vás postěžovali na skutečnost, že namísto šejdrů dostávají bez vlastního požádání služby jiného typu – a tím přicházejí o svůj jediný – totiž „šejdrový – příplatek, jsem požádal o výpis služeb stálých šejdristů v rámci vozovny Motol, abych mohl celou věc posoudit a případně pro Vás zjednat nápravu. Bylo mi odpovězeno – viz níže přiložená E-mailová korespondence... celý článek si přečtete zde, emaily zde.


  Čtěte více >  
 
 

11

XI

Žádost o prošetření činnosti SSZ na tramvajové dráze provozované DPP - Odpověď

Autor: Drážní inspekce - Územní inspektorát Praha
 

PRAHA - Drážní inspekce považuje Vámi popsaný stav na vybraných křižovatkách za možné ohrožení bezpečnosti drážní i silniční dopravy. Drážní inspekce vykonala na vybraných křižovatkách místní šetření, přičemž bylo potvrzeno, že doba mezi signály "volno" dvou kolizních směrů je mnohde z našeho pohledu nedostatečná...


  Čtěte více >  

 

29

X

Užívejte si se SENIOR PASem!

Autor: Marek Tošil
 


SENIOR PASY jsou unikátním projektem, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA! Projekt přináší ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet SENIOR PAS. Nabízené slevy ve výši 5 – 50% jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.


  Čtěte více >  

 

23

X

Prohlášení OSČMS k volbám do Poslanecké sněmovny 25. a 26. října 2013

Autor: Stanislav Grospič
  DPP

PRAHA - Morální krize do které naší společnost zavedla bývalá vládní koalice ODS, TOP 09, Věcí veřejných a Lidem je všudy přítomná. Jsme svědky staronových slibů o budoucí prosperitě naší země. Nestydí se je říkat nebo hlásat z billboardů právě ti, kteří naší zem do krize přivedli. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska je přesvědčeno, že nelze bývalým vládním elitám prominout hluboký propad stavební výroby, doprovázený útlumem průmyslových odvětví...


  Čtěte více >  

 

20

X

Fotogalerie z činností organizací WFTU ve světě

Autor: WFTU
  DPP

Prohlídněte si fotogalerii z akcí WFTU ve světě, v zemích jako Palestina, Argentina, Bangladéš, Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Kypr, Dánsko, Kongo, Salvador, Francie, Řecko, Guatemala, Guyana, Indie, Irák, Libanon, Mexiko, Nepál, Pákistán, Panama, Filipíny, Rusko, Senegal, Jihoafrická republika, Srí Lanka, Súdán, Uruguay, Kanárské ostrovy a.j.


  Čtěte více >  

 

7

X

Prohlášení odborových organizací k výrokům o zmrazení mezd v DPP

Autor: Odborové organizace působící v DP Praha
  DPP

PRAHA - Nacházíme se opětovněv těžké době pro našeho zaměstnavatele DP Praha a tím pochopitelně i jeho zaměstnance, kdy dochází k postupné výměně vrcholového managementu a vměšování politické reprezentace do chodu v DP Praha bez znalosti vnitřní problematiky.


  Čtěte více >  

 

2

X

Žádost o prošetření činnosti světelných signalizačních zařízení na tramvajové dráze provozované DPP

Autor: Petr Novák
 

Dovolujeme si vás tímto požádat o prošetření činnosti světelných signalizačních zařízení (dále jen SSZ) na tramvajové dráze provozované Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. (dále jen DPP), neboť některé SSZ dle našeho názoru tím, jak jsou nastavené, přímo ohrožují bezpečnost drážního i silničního provozu. Problém spočívá v tom, že na některých SSZ není při změně signálu ze signálu VOLNO na signál STŮJ dodržena potřebná doba pro bezpečné zastavení tramvajového vlaku tak, aby bylo možné dodržet ustanovení §70 odst. 2 písm. d) první věta a §71 odst. 7 zákona 361/2000 Sb. (Zákon o provozu na pozemních komunikacích - dále jen Silniční zákon).

Celé znění podnětu pro drážní inspekci si můžete přečíst zde.

Petr Novák
statutární místopředseda ZOOSČMS

 

 

18

IX

Stanovisko solidarity OSČMS k plánovanému uzavření dolu Paskov

Autor: Stanislav Grospič
 

Jménem Odborového sdružení Čech Moravy a Slezska i svým vyjadřuji horníkům z dolu Paskov hlubokou solidaritu. Pokud dojde k uzavření dolu, přijde o práci minimálně tři tisíce lidí. To bude velkým sociálním problémem nejen na Ostravsku. Snaha uzavřít důl Paskov ze strany jeho vlastníků ukazuje v plné nahotě podstatu dnešní společnosti zbohatlíků, burzovních makléřů a nadnárodních společností. Mzdy horníků za odvedenou práci pro ně představují pouze nákladovou položku snižující jim jejich možný soukromý zisk. Když jim zisk klesá, dovolávají se tzv. vysoké náladovosti a nutnosti finanční pomoci státu a vyhrožují vyhozením lidí ze zaměstnání na dlažbu. Tak postupuje i NWR ovládané vlastnicky Zdeňkem Bakalou v případě dolu Paskov. Je to nelidské. Proto požadavky horníků udržet si zaměstnání a nepřistoupit na snížení ceny své pracovní síly o 20% vnímám jako oprávněné.

Stanislav Grospič
předseda OSČMS

 

 

15

VII

Neomezená volání do všech sítí v rámci ČR za 650  měsíčně pro členy ZOOSČMS

Autor: Marek Tošil
  stop

PRAHA - Po jednáních se společností Callmax se nám povedlo získat opět výrazné slevy pro zájemce o levné telefonování. Neomezený tarif na volání do všech sítí je teď za 650 Kč měsíčně vč. DPH. Na podrobný ceník se všemi tarify se můžete podívat zde.


  Čtěte více >  

 

27

II

Co je SOF a o co usiluje

Autor: George Mavrikos (generální tajemník SOF)
  stop

Světová odborová federace byla založena 3. října 1945, po skončení II. Světové války a pod vlivem porážky fašismu a vítězství Rudé armády. Založení SOF bylo vyzrálým výsledkem rozvoje dělnického odborového hnutí na národní úrovni a vyjadřovalo nutnost mezinárodní koordinace, nutnost proletářské solidarity a společné činnosti mezinárodní dělnické třídy proti kapitalistickému vykořisťování.
SOF je organizovaná, pokroková složka mezinárodního odborového hnutí a jako...


  Čtěte více >  

 

19

I

Informace pro řidiče tramvají - Konec výjezdů a zatažení do jiné než kmenové vozovny!

Autor: Marek Tošil
  stop

PRAHA - Na základě iniciativy ZO OSČMS DPP se dne 17. 1. 2013 uskutečnilo jednání mezi zástupci odborových organizací a zaměstnavatele. Za odborovou stranu jednali: Marek TOŠIL a Petr NOVÁK – oba ZO OSČMS DPP, Vratislav Feigel – OSPEA, Oldřich SCHNEIDER – NOSDDPP.Za zaměstnavatele pak p. Pavel ČENĚK – vedoucí provozovny Jízdní služba. Výsledkem jednání je, že ze strany pana Čeňka byl s okamžitou platností akceptovánjednotný požadavek...


  Čtěte více >  

 

14

XI

Teorie o „nezávislosti a neutralitě“ odborových svazů

Autor: George Mavrikos; překlad: Vladimír Sedláček
  DPP

Celosvětové reakcionářské změny posledních dvaceti let a dočasná nadvláda sil kapitálu a reformismu na politické a ideologické úrovni oživila staré teorie o „nezávislosti“ a „neutralitě“ odborů. Tyto představy tvrdí, že koordinace boje dělnictva třídně orientovaným směrem tento boj omezuje, podřizuje jej politickým prioritám a láká jej na cesty, které neslouží zájmům dělnické třídy každé příslušné země. Přirozeně, síly kapitálu a jejich příznivci v reformistických odborech nejen že jsou takovým...


  Čtěte více >  

 

10

XI

Stanovisko Odborového sdružení Čech Moravy a Slezska k současné situaci v České republice

Autor: Ústřední zastupitelstvo OSČMS
  DPP

PRAHA - Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska s velkým znepokojením sleduje neustále zhoršující se ekonomickou a sociální situaci v České republice. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla v říjnu 2012 výše 8,5%. To oficiálně představuje 496.792  oso bez zaměstnání.  Ve skutečnosti řada lidí neprochází oficiálními statistikami a za celé období Nečasovy koaliční vlády ODS, TOP 09, Věcí veřejných dnes strany Lidem je bez práce stabilně téměř 750 tisíc osob...


  Čtěte více >  

 

8

X

Odbory v reakci na podezření z vyvádění peněz z Dopravního podniku do Ernst and Young...

Autor: Odborové organizace působící v DP Praha
  DPP

PRAHA - Odborové organizace působící v DP Praha se dnes na představenstvo obrátily s dopisem ve věci podezření na vyvádění peněz z DPP do Ernst and Young a podivného působění Ing. Bednáře v DPP. Přečíst si ho můžete zde.


  Čtěte více >  

 

31

VIII

Odbory podaly podnět České advokátní komoře k zahájení řízení proti advokátovi Václavovi Láskovi

Autor: Odborové organizace působící v DP Praha
  DPP

PRAHA - Odborové organizace působící v DP Praha v souvislosti s výroky advokáta Václava Lásky podaly podnět České advokátní komoře k zahájení řízení proti Mgr. Václavovi Láskovi pro porušení stavovských předpisů České advokátní komory. Odborové organizace jsou přesvědčeny, že způsobem komunikace, šířením nepravdivých informací, osočováním jiných osob mohlo dojít ze strany Mgr. Lásky k porušení povinnosti advokáta. Více se dočtete v prohlášení OO a v samotné stížnosti na advokáta Lásku.


  Čtěte více >  

 

22

VIII

Prohlášení odborových organizací k současné situaci v DP hl.m. Prahy, a.s.

Autor: Odborové organizace působící v DP Praha
  DPP

PRAHA - Odborové organizace s vážným znepokojením sledují vývoj v DP Praha v celém letošním roce, kdy dochází k neustálým změnám v nejvyšším managementu DP Praha, kdy mnoho vedoucích funkcí bylo opětovně personálně přeobsazeno. Tato situace neumožňuje, nejen těmto zaměstnancům, plně se soustředit na svoji pracovní činnost. Na mnoho pracovních míst jsou přijímáni zaměstnanci bez zkušeností z provozu DP Praha...


  Čtěte více >  

 

21

VIII

Poté co byl Vladimír Lich odvolán z čela představenstva DP a posléze také z funkce generálního ředitele se zítra sejdou zástupci OO

Autor: Marek Tošil
  DPP

PRAHA - Dne 15. srpna 2012 odvolala dozorčí rada Dopravního podniku Vladimíra Licha z čela představenstva a den na to také z funkce generálního ředitele. Vzhledem k tomu, že byl pro zaměstnance po dlouhé době důvěryhodným ředitelem a také díky oboustranné komunikaci, kterou vedl s odborovými organizacemi se zítra 22.8.2012 sejdou zástupci OO DPP, kde vzniklou situaci projednají.


 
 


 

15

VII

O Evropském stabilizačním mechanismu ESM a o Evropském fiskálním paktu

Autor: Sahra Wagenknechtová
 

NĚMECKO - „Miliardy z daní zmizely. Ti, kteří nesli zodpovědnost, se ukázali jako loutky. Loutkaře představovala zrovna ta skupina manažerů, kteří si naposled předsevzali zlepšení: investiční bankéři.“


 

Čtěte více >

 
 
 

3

VII

Kolektivní smlouva podepsána!

Autor: Odborové organizace působící v DP
 

PRAHA - V pátek 29.6.2012 byla podepsána Kolektivní smlouva s účinností od  1.7.2012


 

Čtěte více >

 
 
 

14

VI

14.6. 2012 proběhlo v Dopravním podniku další kolo kolektivního vyjednávání

Autor: Odborové organizace působící v DP
 

PRAHA - Odborové organizace ve shodě navrhují navýšit tarifní stupně v tabulkách 2.1-2.4 o 1% k 1.7.2012 u rozpěťových tarifů nedojde k navýšení horního rozpětí. Od 1.10.2012 dojde k navýšení příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění v souhrnné výši max. 750,- Kč/1 zaměstnanec. V měsíci září 2012 budou zaměstnancům poskytnuty poukázky FlexiPASS s poukázkami na stravování...


 

Čtěte více >

 
 

     Starší příspěvky ?

 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
Archiv článků
 
Březen 2012

Úmor 2012

Leden 2012
Prosinec 2011
Listopad 2011
Říjen 2011
 
Důležité kontakty
 
Marek Tošil - předseda ZO

Kancelář ZO OSČMS DPP

Petr Novák - tramvaje
Vít Češek - autobusy
 
Externí odkazy
 
Světová odborová federace

ČMKOS

Kačerovák
ZO OSD POSOR


 
 

Copyright © 2010 - , Simone Giuntini & ZOOSČMS při DP Praha
All Rights Reserved